Financiering: subsidies

Hier lees je schrijftips voor een krachtig projectplan!

 

Hieronder een lijst van subsidienten die aanvragen voor community art projecten (afhankelijk van de specifieke doelstellingen van een project) in behandeling nemen. 

Brabant 

Buurtcultuurfondsen

Omschrijving: In Noord-Brabant zijn verschillende Buurtcultuurfondsen actief. Deze fondsen zijn een samenwerking tussen woningcorporaties, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie. De fondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in buurten, wijken en dorpen. 

Bedrag: Buurtcultuurfonds Noord-Brabant: max € 5.000 (50% van de totale begroting), € 10.000 (50% van totale begroting) of € 25000 (30% van totale begroting). Kijk voor de specifieke voorwaarden van de woningcorporaties bij de informatie over het desbetreffende Buurtcultuurfonds.

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds

Omschrijving: Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Hier vind je de regeling.

Bedrag: max € 10.000 en 60% van totaalbegroting

Deadlines: 01-02-2021, 01-05-2021, 01-08-2021, 01-11-2021

BrabantC

Omschrijving: BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. Projecten met een groot budget en 'grote' ambitie kunnen een aanvraag doen. 

Bedrag: ontwikkelprojecten (€ 25.000 tot € 64.999) en (inter)nationale projecten (€ 65.000 en meer), maximaal 30% van totaalbegroting

Deadlines: doorlopend (16 weken voor aanvang)

Impulsgelden

Omschrijving: Ben je maker of werkzaam bij een culturele organisatie en heb je en mooi plan waar de culturele sector in Brabant beter van wordt? Of heb je als opdrachtgever ideeën over het inzetten van kunst en cultuur in sociale projecten of maatschappelijke vraagstukken? Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage  wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Dat wil zeggen: het moet gericht zijn op het realiseren van een blijvend effect. Het is dus niet eenmalig of incidenteel. De subsidie impulsgelden is bedoeld als een investering die de aanvrager in staat stelt structurele veranderingen in gang te zetten. Binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau.

Het is via de Impulsgelden ook mogelijk om subsidie te krijgen voor crowdfunding van je project!

Bedrag: Max. 50% van de kosten tot een maximum van 50.000 euro

Deadline: Indientermijn: 6 t/m 11 april 2021

 

Landelijk

CULTUURFONDSEN

VSBfonds

Omschrijving: VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Zij steunen (kunst)projecten die actief burgerschap versterken. Het VSBfonds richt zich op projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet je duidelijk kunnen aantonen wat je bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Zij vinden het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen. 

Bedrag: niet gespecificeerd, er is in totaal 16 miljoen euro beschikbaar voor het programma Kunst & Cultuur. Een eigen bijdrage en een breed financieel draagvlak zijn belangrijk.

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang presentatie/voorstelling. Ook is er de mogelijkheid tot 'donatie op locatie'.

Fonds21

Omschrijving: programma Jongeren & maatschappij (cultuur): doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen, bijv professionele tentoonstellingen, theatervoorstellingen, documentaires waarbij de jongeren betrokken zijn in het maakproces of cultureel/kunst project waarbij jongeren betrokken zijn bij de organisatie of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Bedrag: minimaal € 10.000

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang

Fonds voor Cultuurparticipatie 

Fonds voor Cultuurparticipatie heeft verschillende subsidieregelingen:

Omschrijving:  Maakruimte voor cultuur en Cultuurmakers van nu. Bij Maakruimte voor cultuur kan je subsidie subsidie aanvragen voor een (artistiek-)inhoudelijk, vernieuwend project dat als voorbeeld gezien kan worden op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd door (culturele) organisaties in een gelijkwaardige samenwerking met de bij hen betrokken cultuurmakers. Voor kleinschalige project kan je terecht bij Cultuurmakers van nu.

Bedrag:  Cultuurmakers van nu tot max 5000 euro en Maakruimte voor cultuur van 5000 euro tot 25000 euro (50% van de totale begroting)

Deadlines: doorlopend, 13 weken voor aanvang

Omschrijving: Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je. 

Bedrag: 2.500 - 500.000 euro. Je kan aanvragen op 3 sporen, lees hier meer.

Deadlines: 15 sep 2020 ⁠t/m 17 sep 2024

BPD Cultuurfonds

Omschrijving: Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte. Sociaal-culturele projecten vallen hier niet onder, behalve als deze een focus hebben op bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Bedrag: niet gespecificeerd

 

BankGiro Loterij Fonds

Omschrijving: Gericht op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. Initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek. Die hen aan het denken zetten en hen laat zien dat een andere wereld mogelijk is.

Bedrag: er is geen minimaal of maximaal bedrag, gemiddeld €40.000

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang

Fonds ZOZ

Omschrijving: Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. ZOZ verwijst naar een nog onontdekte pagina vol verhalen. Verhalen die nog niet de voorpagina’s halen, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Het zijn de verhalen die thuishoren en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Of het gaat om nieuwe verhalen of om oude verhalen in een nieuw en bijzonder jasje, het zijn herkenbare verhalen die je raken of je aan het denken zetten.

ZOZ Academy: Voor nieuwe makers die een initiatief of idee willen testen is er de ZOZ Academy. Jaarlijks worden tien projecten geselecteerd die deel kunnen nemen aan de Academy. Zij krijgen de kans om met begeleiding (o.a. inhoudelijk, marketing of distributie) en een financiële bijdrage van maximaal € 5.000 hun concept uit te werken tot een eerste try-out, pilot of prototype. 

 

BNG Cultuurfonds

Omschrijving: Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten.

Bedrag: € 1.000 tot 15.000

Deadlines: Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen (medio maart, juni, september en december).

 

MAATSCHAPPELIJKE FONDSEN

Stichting DOEN

Omschrijving: Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

  • de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
  • iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’), er is ook een categorie ‘vernieuwende bewonersinitiatieven’;
  • kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’). DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema's.

Binnen deze thema's zijn er programma's die zich op specifieke sectoren richten.

Bedrag: richtlijn is maximaal 1/3 van totaal begroting

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang.

Oranjefonds

Omschrijving: legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse, kan eventueel kunst/cultuur zijn.

Bedrag: € 500 tot € 100.000.

Deadlines: doorlopend

RCOAK

Omschrijving: dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten

Bedrag: dit staat niet vast, er is per jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Deadlines: doorlopend

Stichting Sluyterman van Loo

Omschrijving: Het doel is het bevorderen van de kwalitieit van  leven van ­kwetsbare ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie, welbevinden

Bedrag: niet gespecificeerd

Deadlines: doorlopend tot €17.500, voor hogere bedragen gelden er 4 vergaderdata per jaar. Indienen kan tot uiterlijk zes weken voorafgaand aan de vergaderdata.

FNO - Fonds Nuts Ohra

Omschrijving: FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.

Bedrag: vier programma's met andere budgetten en eisen, zie ook hun website

Deadlines: zie website

Lang Leve Kunst Fonds

Omschrijving: Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. 

Bedrag: niet gespecificeerd

Deadlines: 31-03-2021 en 30-08-2021

Werk jij aan een project met ouderen? Kijk dan hier voor een overzicht van fondsen gericht op ouderen.

BUURTFONDSEN

De website betrokkenbuurten.nl van het VSBfonds helpt initiatiefnemers bij het doen van een aanvraag voor buurtinitiatieven.
  Postcode Loterij Buurtfonds

Omschrijving: Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.  Bedrag: Tussen 500 en 5000 euro  Deadlines: na goedkeuren staat  de bijdrage binnen 2 tot maximaal 6 weken op de rekening 

Univé Buurtfonds

 

Omschrijving: Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die bijdragen aan elkaar helpen, samen risico's voorkomen. Kleinschalig, maar wel met een blijvend effect. 
Bedrag: Indicatie bijdrage is meestal tussen 5.000 en 10.000 euro (max 75% van de totaal begroting)
Deadlines: 15 februari, 15 mei, 15 augustus, 15 november

 

Lokale mogelijkheden 

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld Stadslab Helmond.

Informeer eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
  • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren.

Enkele voorbeelden van lokale fondsen in Brabant staan hieronder. Heb je aanvullingen? Laat het ons weten via info@communityartbrabant.nl.

Buurtcultuur-impuls Tilburg

Tilburg heeft sinds 2016 een buurtcultuurprogramma waarmee de wijken Hasselt/Goirke-West en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. Met dit programma wil de gemeente bijdragen aan sociale veerkracht van gezinnen (ouders en kinderen) in aandachtswijken. Er wordt onder anderen samengewerkt met het maatschappelijk werk van ContourdeTwern en de buitenschoolse educatie van Xpect-primair.

Stichting Jacques de Leeuw (Tilburg)

Stichting Jacques de Leeuw wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen. In dit kader wil ze projecten en evenementen mede mogelijk maken en een diversiteit aan doelgroepen ondersteunen, teneinde een zo groot mogelijk publiek belang te dienen in de regio Tilburg, inclusief Turnhout, waar de oprichter, de heer De Leeuw van oudsher een band mee had.

Stichting Bergmansfonds

Aanvragen moeten bijdragen aan de doelstelling van de stichting, namelijk: “De stichting heeft tot doel het beheer van het vermogen, alsmede het fungeren als steunfonds voor organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in Tilburg en omgeving die het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bevorderen uitgaande van het concept Positieve gezondheid, alles in de ruimste zin, en voorts het verwerven van fondsen daarvoor.” Er moet sprake zijn van een direct effect op een kwetsbare groep mensen in de samenleving van  Midden-Brabant (Hiertoe behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk).

Steun Welzijnsfonds
Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo. Dit doet zij door initiatieven, op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg, te steunen met incidentele financiële bijdragen. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd) kunnen worden ingediend.

 

Internationaal

Wil jij internationaal aan de slag? Kijk dan hier voor de mogelijkheden!

 

Heb jij aanpassingen of aanvullingen? Stuur een mailtje naar info@communityartbrabant.nl 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.